Hekgya

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Sun Yat-sen 1924 Guangzhou.jpg
DengXiaoping.jpg
Lee Kuan Yew.jpg
Thaksin crop.jpg


Tsai Ing-wen 2009.jpg
Lee Teng-hui 2004-cropped.jpg
TIBE2007Opening TCSu.jpg
DPP LongForever2007 SKYu.jpg

Hekgya dwg aen nga Bouxgun. Cujyau youq vaznamz gak swngj. Hekgya seiq couh dwg Moizcouh、Gancouh、Dinghcouh、Veicouh. Fuzgen Ningzva Sigbiz deng heuh guh diwgcoh Hekgya.