Hwzdung

okcih Wikipedia
黑洞模拟图

Gawq gvangjyi yienghdoiqlun yawhyenz, youq ndawhoengq samgaiq miz cungj cizlieng lai lai dih denhdij, heuhguh hwzdung. Cizlieng cuk caemh dih hwngzsing haedgawqbienq yienzliuh hauq liux couh bienqbaenz hwzdung. De dih yinxligciengj cuk haenq, hawj rongh cungj fouzfap biq. Youq hwzdung seiqhenz dwg aen gaiqyawj, fouzfap damqcaz.