Vah Yinghgoz

okcih Wikipedia
(重定向自Sawyingh
Yinghyij
English 
fatyaem: /ˈɪŋglɪʃ/
sawjyunghyouq  
dieg:
sawjyungh yinzsuq: vah daih'it: iek 3.8 ik
vah daih ngeih: 1.5-10 ik 
baiz 3 (vahcoj)
yijhaeh Inq-ouh yijhaeh
 Yinghyij
daihmax
en
ISO 639-2 eng
ISO 639-3 eng 
faenbouhdoz

Yinghyij(Yinghvwnz:English) dwg aen sae Germanic vah,gvi Inq-ouh yijhaeh.Youq 18 caeuq 19 seiqgeiq,Daihyingh daeqgoz youq biengz baenzmaz miz yingjyangj,nyinxcix seizneix yung yinghyij baenzmaz guengj.Seizneix yinghyij dwg guenfueng yijyanz youq Yinghlienzbangh gozgya,caemhcaiq dwg vah daih ngeih youq baenzbyoz gozgya.