Byajraez

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
雷擊,本圖同時有數個雷擊發生。在這種距離通常可以明顯發現"雷聲"會較晚傳達到觀察者所在地。

Gij seiz byajyap, caemhcaiq aeu cuengq naengzliengq hung, hawj heiq seiqviz bongz, canjseng cunggizboh, itbuen aeu lungzlungz guh yiengj.

Aenvih denvihva hung lai, doenggvaq dih dennaengz caeuq denliengq couh haemq lai. Byajraez maenz hawj doengh ranz doemq, gik duenh faex, gik dai gij vunz caeuq doenghduz. Yungh cimbietlaez maenz gemjmbaeu gij haihcawq byajraez.

唐代王睿的《炙毂子》记载,汉代有人把瓦做成鱼尾形状,放在屋顶上防止雷电。南朝刘宋时人盛弘之《荆州记》記載過避雷室:“湖陽縣樊重母畏雷,為石室避之,悉以石為階。”。1688年,法国人马卡连在《中国新事》书中写道:“……屋顶的四角都被雕饰成龙头的形状,仰着头,张着嘴。在这些怪物的舌头上有一根金属蕊子,这金属蕊子的末端一直通到地里,如果有雷打在房屋上,它就会顺着舌头跑到地里,不会产生任何危险。”1752年7月,美国学者本杰明·富兰克林利用風箏在大雷雨中作了吸取天电试验,证明了闪电是和物体磨擦时所生成的电相同。1753年富兰克林制造了世界上第一个避雷针。

中国古代认为雷击跟天谴有关,比如做了不孝之事,天公震怒,将犯罪嫌疑人电死以示惩戒。而在欧洲和美洲,也曾经有过类似的观点,认为雷电是上帝之火。[1] 商朝國君武乙就是遭雷擊而死。[2]

Canhgauj[gaij]

  1. 《雷暴及其威力》
  2. 《史記·殷本紀》:“帝庚丁崩,子帝武乙立。殷複去亳,徙河北。帝武乙無道,為偶人,謂之天神。與之博,令人為行。天神不勝,乃僇辱之。為革囊,盛血,卬而射之,命曰「射天」。武乙獵於河渭之間,暴雷,武乙震死。子帝太丁立。”

参见[gaij]