1

okcih Wikipedia

1 (ndeu, lij heuh iuit) dwg swhyienzsoq ndeu, youq 2 gaxgonq.