Arthur Schopenhauer

okcih Wikipedia

Arthur Schopenhauer, ciethaggya biengzdaek, de hag Kant faen ndaet yenyiengq caueq vuzswdij. Caeuq gij vunz doengzseizdaih Schelling、Fichte、Hegel dengj mboujdoengz, de genhciz vuzswdij, caemh nyinhnaeuz de maenz doenghgvaq yawjsoh daeuj rox, dawz de dinghcinj guh eiqceiq. Eiqceiq coengz seizganh、hoengqganh dox duzliz, sojmiz leixsingq、caizhag cungj gvi de guenj.

Ciuhvunz[gaij | 编辑源代码]

1788 nienz 2 nyied 22 hauh, Arthur Schopenhauer sengyouq Danqcez Biengzdaek. Boh de boux vunzseng'eiq, doeklaeng gaggaj. Meh de dwg boux cozgya. De caeuq bohmeh doxyouq mbouj daeuj.

叔本华早年在英国和法国接受教育,能够流利使用英语、意大利语、西班牙语等多种欧洲语言和拉丁语等古代语言。他最初被迫选择经商以继承父业,在父亲死后他才得以进入大学。1809年他进入哥廷根大学攻读医学,但把兴趣转移到了哲学,并在1811年柏林学习一段时间。在那里他对费希特施莱尔马赫产生了浓厚的兴趣。他以《论充足理由律的四重根》获得了博士学位。歌德对此文非常赞赏,同时发现了叔本华的悲观主义倾向,告诫说:如果你爱自己的价值,那就给世界更多的价值吧。他將柏拉图奉若神明,康德視為奇蹟,对这两人的思想相当崇敬。但厌恶后来费希特、黑格尔代表的思辨哲学。

1814年1819年间,在理智的孤独中完成了他的代表作品《作为意志和表象的世界》,这部作品受到了印度哲学的影响,被认为是将东方和西方思想融合的首部作品,但发表后无人问津。叔本华这么说他的这本书:「如果不是我配不上这个时代,那就是这个时代配不上我。」但凭这部作品他获得了柏林大学编外教授的资格,在这里的一件著名的事情是他选择与自己认为是沽名钓誉的诡辩家的黑格尔同一时间授课。但黑格尔当时正处于他声名的顶峰,叔本华自然没能成功,很快他的班上就只剩下两三个人,最后一个也不剩了,只能凄凉地离开柏林大学。

1833年在大学受挫之后,他移居法兰克福,并在那儿渡过了最后寂寞的27年。1837年,他首度指出康德《纯粹理性批判》一书第一版和第二版之间的重大差异。之后他出版了多种著述,1841年出版了《论意志的自由》和《论道德的基础》两篇论文的合集,第一篇是挪威皇家科学院的有奖征文;第二篇是丹麦科学院的有奖徵文,于是他郑重的说明,第一篇论文获科学院褒奖,第二篇未获科学院褒奖,在之后的书中他一再对丹麦科学院冷嘲热讽,在他成名后,丹麦科学院也成了一时间的笑柄。但这本书也几乎无人问津。1844年,在他坚持下,《作为意志和表象的世界》出了第二版。第一版此时已早已绝版,且未能引起评论家和学术界丝毫兴趣,第二版的购者结果也寥寥无几。1851年,他完成了对《作为意志和表象的世界》的补充与说明,结果就是这篇以格言体写成的《附录与补遗》使他获得了声誉,使他瞬间成了名人。有人写了《叔本华大辞典》和《叔本华全集》,有人评论说他是具有世界意义的思想家。

1859年,《作为意志和表象的世界》的第三版引起轰动,叔本华称「全欧洲都知道这本书」,他在第三版序言中写道:「当这本书第一版问世时,我才30岁,看到第三版时却不能早于72岁。总算我在彼德拉克的的名句中找到了安慰:『谁要是走了一整天,傍晚走到了,那也该满足了。』」叔本华在最后的十年终于得到了声望,但仍然过着獨居的生活。陪伴他的是一条叫「世界灵魂」的卷毛狗,有人说这个名字是用来讽刺黑格尔,也有人说不是。1860年,叔本华因肺炎恶化去世,他在遗言中说:「希望爱好他哲学的人,能不偏不倚地,独立自主地理解他的哲学。」

作为一个著名的悲观主义者,他的生活却并非完全隐遁,并且有些自私。但在某些方面他可称为性情中人:他谈过恋爱;也曾被称赞为一个诙谐且能侃侃而谈的人;他每天阅读伦敦的《泰晤士报》;叔本華脾气火暴,曾把一个女裁缝推下楼梯(因为受不了她的吵闹并且多次劝阻都没有效果,他为此还特意写过一篇论噪音)并造成她残疾,因此叔本华需要按季度付给她终生补偿。在此人过世时,叔本华写到:“老妇逝,重负释”(obit anus, abit onus)。他的生活受人诟病,与他的哲学相悖更让人鄙薄。罗素在他编写的著名的《西方哲学史》中这么说:「假若我们根据叔本华的生活来判断,可知他的论调也是不真诚的」。

參考資料[gaij | 编辑源代码]