Baizgiuz

okcih Wikipedia
Baizgiuz

Baizgiuz (Vah Yinghgoz: volleyball) dwg meh Ningsangj ndeu.