Banjsingz Si

okcih Wikipedia
磐城市位置圖
磐城市位置圖

Banjsingz Si dwg aen cungheadsi youq baihnamz Fuzdauj Yen. Youq ndaw Fuzdauj Yen gijgvangq ceiq hung.

Coh[gaij | 编辑源代码]

根據福島縣的官方網站,城市的名稱是跟隨1966年合併前的城市名字「磐城市」[1],不過如果從歷史上亦可作以下解釋。

Youq gwn lizsij heuhguh singzrin.

Lizsij[gaij | 编辑源代码]

Youq 1966 nienz 10 nyied 1 hauh caeuq 5 aen si, 4 aen dingh, 5 aen hab, cuj baenz Banjsingz Si.

Digih[gaij | 编辑源代码]

雖然城內人口頗多,但是市內的人口無法集中於一區,因為造成了交通問題。市內其有13地區,大多根據合併前所命名的市村,分別為平、小名濱、勿來、常磐、內鄉、四倉、遠野、小川、好間、三和、田人、川前、久之濱·大久。當中以平人口最多,一般多以磐城平(いわき平 )作稱呼。

Ginghci[gaij | 编辑源代码]

主要與農業、漁業及礦產業為主,不過在礦山關閉後,開始發展旅遊業。

Gyaudoeng[gaij | 编辑源代码]

  • 鐵路
JR東日本旅客鐵道
常磐線勿來站 - 植田站 - 泉站 - 湯本站 - 内鄉站 - 磐城站 - 草野站 - 四倉站 - 久之濱站 - 末續站
磐越東線赤井站 - 小川鄉站 - 江田站 - 川前站
  • 行車路

高速公路

一般國道

國道6號
国道49号
国道289号
国道349号
国道399号

Hagdangz[gaij | 编辑源代码]

Daihhag[gaij | 编辑源代码]

Si beixnuengx[gaij | 编辑源代码]

  • 日本國內:
宮崎縣延岡市
秋田縣由利本莊市

旅遊[gaij | 编辑源代码]

出身有名人[gaij | 编辑源代码]

  1. "市町村一覽". Archived from the original on 2006-12-11. Retrieved 2012-05-02.