Bouxdujgyah

okcih Wikipedia
Bouxdujgyah

BouxdujgyahSawndip: 佈土家;Sawgun: 土家族),lij heuhguh DujgyahcuzDujgyahcug,dwg aen minzcuzvunznoix Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz ndeu。Miz haeujvunz 958.77 fanh (bi 2020),270 fanh youq Huznanz, 228 fanh youq Huzbaek, 170 fanh youq Gveicouh,155 fanh youq Cungzcing

Dingzlai Bouxdujgyah cungj mbouj rox gangj Vahdujgyah lo.

Lienhciep Baihrog[gaij | 编辑源代码]