Bouxmoh

okcih Wikipedia

Lawz dwg Bouxmoh[gaij | 编辑源代码]

Bouxmoh(baeuqmoh) dwg bouxyaz bouxcuengh. Gyongqde yungh Sawndip. Sawndip lumj Sawgun hoeng ndi dwg Sawgun.

Bouxmoh neix[gaij | 编辑源代码]

Neix miz bouxmoh geq lai dai leu,lwgbouxsai gyongqde ndi guh bouxmoh leu. Gonq mbanj guh leix miz bouxmoh, hoeng neix ndi miz leu.

Doeg wnq[gaij | 编辑源代码]