Buh

okcih Wikipedia
Buh

BuhSawndip𥿠、𧙛) dwg meh doxgaiq daenj youq gwnz ndang ndeu.