Cangh Hwngz

okcih Wikipedia

Cangh Hwngz (Sawgun:张衡,78 nienz-139 nienz)dwg Cunghgoz Hanciuz gohyozgya, vwnzyozgya caeuq swhsiengjgya. Saw de sij miz 《Ngeih Gingh Fuh》、《Lingz yen》 dengjdengj. De fatmingz lo suijlig hunztienhyij, gaijcin lo suijcung, vanz fatmingz lo diegdungyiz.