Cangzcenh

okcih Wikipedia
Fueng'vih Cangzcenh youq Swngj Gizlinz, Cunghgoz.

Cangzcenh Si (Sawgun: 长春市) dwg aen hawsingz youq baih doengbaek Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Swngj Gizlinz.