Cekgai

okcih Wikipedia
Cekgai

CekgaiSawndip:𪭪𰷔),lij heuh GailengqGailing roxnaeuz Ceklingz,dwg aen duenhmbaek doeklaeng lienh gunghawj huq ndeu,youz canghgailing laeng bouxsiuhfei gai huq caeuq fugfouh。

Lienhciep Baihrog[gaij | 编辑源代码]