Cijnanz

okcih Wikipedia
Fueng'vih Cijnanz youq Swngj Sanhdungh, Cunghgoz.

Cijnanz Si (Sawgun: 济南市) dwg aen hawsingz youq baihdoeng Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Swngj Sanhdungh.