Congh

okcih Wikipedia
aen congh ndeu

ConghSawndip:𰇍、𱦝、𫩘、⿱宀双;Sawgun:洞) dwg gij luengq hoengq gwnznamh,baeznaengz miz dieghoengq cukgaeuq hawj cungqvunz haeuj bae。Seizneix gwnz seiqgyaiq daihgaiq itgungh miz 180 fanh aen congh。

Doeg wnq[gaij | 编辑源代码]

Lienhciep Baihrog[gaij | 编辑源代码]