Cujluj

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
bing Cujluj

Cujlujcuz dwg aen Feicouh mincuz, iek miz 110 fanh haeujvunz, cujyau youq KwaZulu-Natal sengj Nanzfei. Vahcoj gyoenqde dwh Vahcujluj (isiZulu). Cujluj Vangzgoz youq gwn lizsij Nanzfei youqgaenj lai. Seizneix youq Nanzfei vunz cujluj ceiq lai.