Cukgiuz

okcih Wikipedia
Football in Bloomington, Indiana, 1996.jpg

Cukgiuz dwg cungj cizdij yindung, youz doiq soeng ndeu doxdax, doiq ndeu miz 11 boux, sawjyungh aen giuz. Gyoengqvunz nyinhnaeuz de dwg aen yindung ceiq saeb vanhyingz.

Cukqiuz baeznaengz youq danz cangzfuengxhingz cixnaeuz ciengz goengrengz doxsaiq. Douqiuz youq cunghyangh mae satmeix. Cieng giuz dwk haeuj douqiuz baihde couh naengz ndaej fean ndeu. Youq doxsaiq itbuen, bouxbawxdou dwg duiyenz dog haengj yungq fajfwngz.