Cunghgoz Gungcanjdangj Daih Cibgouj Baez Daengx Guek Daibyauj Daihhoih

okcih Wikipedia

Cunghgoz Gungcanjdangj Daih Cibgouj Baez Daengx Guek Daibyauj Daihhoih, genjdanh heuhguh Cunghgung Cibgouj Daih, 2017 nienz 10 nyied 18 hauh daengz 24 hauh youq Baekging ciuhai.

Cunghgung Daih Cibgouj Gaiq Cunghyangh Cwngcigiz Cangzveij: Siz Ginbingz, Lij Gwzgyangz, Li Cansuh, Vanh Yangz, Vangz Huningz, Caoq Logi, Hanz Cwng.