Cunghgoz gunghnungz hungzginh

okcih Wikipedia
跳到导航 跳到搜索
Hungzginh ginhgeiz

Cunghgoz gunghnungz hungzginh(中国工农红军) dwg Cunghgoz gungcanjdangj daiq dih bing. 1937 nienz Cunghndit cancwng haijhij, gaijbien guh gozmingz gwzmingginh batluhginh caeuq sinhseiqginh, youz Cungzcingq ginhswd veijyenzvei banbing.