Daengloengz

okcih Wikipedia

Daengloengz dwg cungj yisuz, youq ciuhlaux itbuen yungh guh ciuqdoengz. Beizrog yungh ceij hoh baengzsei guh, dokgog yungh faex hoh fangz guh, baihndaw cuengqce aen lab.