Daengloengz

okcih Wikipedia
Chi light.JPG

Daengloengz dwg cungj yisuz, youq ciuhlaux itbuen yungh guh ciuqdoengz. Beizrog yungh ceij hoh baengzsei guh, dokgog yungh faex hoh fangz guh, baihndaw cuengqce aen lab.