Daeuqyaem

okcih Wikipedia
Daeuqyaem

Daeuqyaem(抖音、Douyin), dwg Cungguek aen segyauh yingyung cwngzsi ndeu, youz gunghswh "Cihciet Diuqdoengh"(字節跳動) haibanh caeuq yingzyin.