Dahdaivuzswhoz

okcih Wikipedia
Dahdaivuzswhoz

DahdaivuzswhozSawndip:汏泰晤士河,Ciqyeam GaeuqDah Daiq Nguz Saeh),dwg diuz dah youq baihnamz Yinghgwzlanz ndeu,daengx raez 346 goengleix。De lae gvaq sam aen gin Yinghgwzlanz,youq ndaw gij dohraez dah Yinghgoz baiz daihngeih。

Lienhciep Baihrog[gaij | 编辑源代码]