Yinghgoz

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa

Yinghgoz dwg aen guekgya Ouhcouh, youz:

De dwg Ngeih Can hoenxhingzgoz. Miz haedvujgi.