Danqsuijvaqhozvuz

okcih Wikipedia
跳到导航 跳到搜索

Danqsuijvaqhozvuz,hix heuh dangzloih,itbuen youz danq,cing,yangz sam cungj yienzsoq gyoepguh baen,faencijsik gojyij sij cingz Cn(H2O)m.Hoeng miz mbangj dangzloih mbouj dwg hingzsik,beijbaenz Sujlijdangz(C6H12O5).Dangzloih dwg ndang vunz yaekaeu. Carbohydrates.jpeg