Dante

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Dante.png

Dante Alighieri dwg Eiqdaihleih Cunghsigij bouxsei,cwzyozgyah.cwngcigyah,daihbiujcoh dwg Divina Commedia.De dwg bouxdajdaej Eiqdaihleihyij ciuhneix. Dante youq 1265 niez okseng youq it aen ranz gyiqcuz baihsaiq,1321 nienz 9 nyied 14 hauh dai.