Dante

okcih Wikipedia

Dante Alighieri dwg Eiqdaihleih Cunghsigij bouxsei,cwzyozgyah.cwngcigyah,daihbiujcoh dwg Divina Commedia.De dwg bouxdajdaej Eiqdaihleihyij ciuhneix. Dante youq 1265 niez okseng youq it aen ranz gyiqcuz baihsaiq,1321 nienz 9 nyied 14 hauh dai.