Douz Youhyouh

okcih Wikipedia
跳到导航 跳到搜索

Douz Youhyouh (1930 - ), Cunghgoz ywhaggya. De fatyen Cinghhauhsoq, cungj yw maenz caeuq baenzcengx doxdingj. De youq 2015 nienz ndaej Nobel swnghleixhag hoh ywhag ciengj. Douz youq 1955 nienz youz Baekgingh Daihhag bizyez. Bizyez liux yitloh youq Cunghgoz Cunghyih Yenzgiu Yen guh hong.