Duhheu

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Duhheu

Duhheu, lij heuh duhyez, dwg cungj doenghgo caeuq haeuxgwn ndeu.