Dunghlanz

okcih Wikipedia

Dunghlanz Yen(Sawgun: 东兰县; 拼音: Dōnglán)gvi Cunghgoz Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih Hozciz Si guenj. Gijgvangj dwg 2435 bingzfueng goengleix. Haeujvunz 85% dwg Bouxcuengh. Dunghlanz Yen miz 5 aen cen, 8 aen yiengh, 1 aen minzcuzyiengh. Veiz GozcinghVeiz Bazginz cungj dwg vunz Dunghlanz.