Duzfanz

okcih Wikipedia
Duzfanz

Duzfanz, lij heuh vuengzging、duzgij、duznanx、yiengzging、duzging、nohhenj, dwg cungj doenghduz ndeu.