Fangzcwngzgangj

okcih Wikipedia
Location of Fangchenggang Prefecture within Guangxi (China).png
Fangchenggang.png

Fangzcwngzgangj Si (Sawgun: 防城港市; 拼音: Fángchénggǎng) dieg youq baih doengnamz Guengjsae.

Daengx si guenj 港口区, 防城区 caeuq 上思县 daengj 1 aen yienh, daih guenj 东兴.

Mienhcik gungh 6,181 bingzfuenggoengleix; yinzgouj gungh 75 fanh.

Baihrog lienzcanh[gaij | 编辑源代码]


Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih

Baksaek • Baekhaij • Cungzcoj • Fangzcwngzgangj • Ginhcouh • Gveigangj • Gveilinz • Hozciz • Hohcouh • Leizbingz • Liuxzouq • Namzningz • Ngouzcouh • Yoglinz

Diduz