Gahfeih

okcih Wikipedia
Gahfeih

Gahfeih, dwg aen gijgwn ndaej angqcoux raeuh ndeu.