Gangsengsoq

okcih Wikipedia

Gangsengsoq dwg cungj yw, youz aen nengz canjseng hoh youz vunzlai habbaenz. Daeng yungh de yw youz gij nengz yinxhwnj dih bing.