Geidoekgauq

okcih Wikipedia
Latin cross (bold).svg

Geidoekgauq, lij heuh gihduzgyau, dwg cungj itsenzlun gauqbaiq, cungsim dwg sinhyoh ndaen gij gauqdauj Yesu. Geidoekgauq saenq Yesu dwg gouqseiqcuj. Seizneix geidoekgauq miz halo 15-21 ik bouxyungjhu, baen ceiq daih coenggauq biengz.