Geidoekgauq

okcih Wikipedia

Geidoekgauq, lij heuh gihduzgyau, dwg cungj itsenzlun gauqbaiq, cungsim dwg sinhyoh ndaen gij gauqdauj Yesu. Geidoekgauq saenq Yesu dwg gouqseiqcuj. Seizneix geidoekgauq miz halo 15-21 ik bouxyungjhu, baen ceiq daih coenggauq biengz.