Gizdoh vuengzciuz

okcih Wikipedia

Gizdoh vuengzciuz dwg aen Yindu digoz, 320 nienz leabbaenz. Gij seiz Canhdozlozgizdoh it'seiq dungjci, seizneix dih Bijhahwjbangh, baekfuengbangh, munggyalah cungj deng Gizdoh vuengzciuz ciemq.