Guenjsoengqcing

okcih Wikipedia

GuenjsoengqcingSawndip:管送精;Sawgun:輸精管),roxnaeuz Saimok,dwg diuz guenj youq ndaw ndangdaej bouxvunz caeuq doenghduz ndeu,yungh daeuj soengq cingceij caeuq cingyig

Doeg wnq[gaij | 编辑源代码]

Lienhciep Baihrog[gaij | 编辑源代码]