Gungjswj

okcih Wikipedia

Gungjswj (Sawgun:孔子,551 BC – 479 BC) dwg Cunghgoz ciuhgonq sevei cietyozgya, gyauyuzgya caeuq swhsiengjgya, leixnienq de youq biengz daihdoeng yingjyangj gyae'gvangq. Cwzyoz de yawjnaek Cengfuj caeuq bonjfaenh daudwz, sevei daepnengq cingq, cingqyiq daqlix soh. Youq Hanciuz, yozsoh de bienqbaenz cwngfuj guenfueng yozsoh,yingjyangliq mauhgvaq le Daugya caeuq Fazgya. De biencih le Nghuxcingh.Gungjcij swhsieng gajlaeng baenz it aen haehdungj — Ruzgya yozsoh. Gak boux hagseng dawz gij swhsiengj de biensij baenz bonj saw — 《Lwnzyij》. Gyoengqvunz nyinhnaeuz de dwg vunzsien.