Gvanh Hancingh

okcih Wikipedia

Gvanh Hancingh(关汉卿), Cunghgoz hieqcozgyah. Bouh sawheiq de sij baugvaq 《Dou Oz Ien》、《Gouq Funghcwnz》、《Muenghgyanghdingz》、《Baiqnyieddingz》、《Loujcaihlangz》、《Danhdauhvei》、《Diuz funghnyied》 dengjdengj. Gij heiqcaz de sij miz cungj hingzsik haujlai, buenhlai gvendaengz gwndaenj yienhsaed, byoengq ok sevei mauzden, doengzcingz vunzguhhong.