Gyanghaemh

okcih Wikipedia
跳到导航 跳到搜索

gyanghaemh, lij heuh doenghaemh、daengzgaemh、gyajhaemh, codaeuz youq cibbet diemj cung baedauq, sat youq ngeihcibngeih diemj cung baedauq.