Gyanghaemh

okcih Wikipedia

gyanghaemh, lij heuh doenghaemh、daengzgaemh、gyajhaemh, codaeuz youq cibbet diemj cung baedauq, sat youq ngeihcibngeih diemj cung baedauq.