Han Vujdaeq

okcih Wikipedia

Han Vujdaeq Liuz Ce dwg boux vuengzdaeq daih caet Hanciuz. De dwg lwgsai Han Gingjdaeq. De fatdoengq le doiq yoenghnuz dih cancwngh, hoenxhingz. Han Vujdaeq youqvih dih seiz, Hanciuz hung'ak fanhdien, danqdwg sijyozgya lij bihbingz de maezsaenq caeuq bauhnoz.