Hawfwen

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa

Hawfwen lij heuh fawhlwenxfaengzhawgaeujngiemhnoengzdoenghhabhawhanghseisei hanghsei caeuq hawbij, dwg cungj fwen Bouxcuengh.

Bouxcuengh gig maij eu fwen, baez bungz gvaqciet、okhaq、aeubawx roxnaeuz soengqcangq, cungj aeu comz daeuj eu fwen, Bouxcuengh heuh neix guh "hawfwen".