Hihdwzlwz

okcih Wikipedia

Hihdwzlwz(希特勒), dwg vunz Dwzgoz, de youq 1933 nienz daengz 1945 nienz dang Dwzgoz cungjlij. Youq de dungjci geizgan, de youq 1939 nienz 9 nyied 1 hauh hoenx haeuj Bohlanz, sawj Ouhcouh hainduj le Daihngeih Baez Seiqgyaiq Dacan.

Hihdwzlwz