Hoengjlungz

okcih Wikipedia
跳到导航 跳到搜索
Field dinos 2.jpg

Hoengjlungz dwg cungj doenghduz gizlungz cunghsengdaih, caep youq gwn mboek, dungjci digiuz laigvaq 1 ik 6 cien fanh nienz. Hoengjlungz ceiq romh youq geiq samdap okyienh, youq geiq namhhaj dairaeg. 1861 nienz fatyienh roeggoengcoj, yienh'ok roeg caueq hoengjlungz dwg beixnuengx dingxlo.