Hoenz

okcih Wikipedia

Hoenz, lij heuh hoenzvunz. Haujlai cungj coenggyau cungj nyinhnaeuz, hoenz youq ndaw ndang, maenz cawjcaij gyoengqvunz. Mboujdoengz coenggyau doiq hoenz miz mboujdoengz gejnaeuz.