Hoenz

okcih Wikipedia
跳到导航 跳到搜索

Hoenz, lij heuh hoenzvunz. Haujlai cungj coenggyau cungj nyinhnaeuz, hoenz youq ndaw ndang, maenz cawjcaij gyoengqvunz. Mboujdoengz coenggyau doiq hoenz miz mboujdoengz gejnaeuz.