Hucau

okcih Wikipedia
Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Hucau

Hucau(護照、护照), dwg aen cwngfuj guekgya ndeu roxnaeuz digih ndeu fatcuengq hawj gunghminz cungj lijhingz cwnggen ndeu, yungh daeuj cwngmingz gij gozciz vunzraeuz, fuengbienh vunz bae guekrog lijyouz, caeuq haeuj daengz roxnaeuz lizhai aen guekgya swhgeij.

Hucau Daengjgaep[gaij | 编辑源代码]

2022 nienz Henley Hucau Cijsu [1]
Guekgya roxnaeuz Digih Mienx Ciemcingq
Denswj Ciemcingq
Baizmingz
Nditbonj 193 1
Sinhgyahboh

Hanzgoz

192 2
模板:DEU

模板:ESP

190 3
模板:FIN

模板:ITA

模板:LUX

189 4
模板:AUT

模板:DNK

模板:NLD

模板:SWE

188 5
模板:BOL

Cungguek

80 69

Doeq wnq[gaij | 编辑源代码]

Sawgej[gaij | 编辑源代码]

Baihrog Lienzcanh[gaij | 编辑源代码]