Hungzveibingh

okcih Wikipedia
Hungzveibingh youq Denh’anhmwnz

HungzveibinghSawgun紅衛兵,Ciqyaem gaeuq:Hoengz Veih Bing),dwg Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz youq sauh Vwnzva Dagwzming doiq hagseng cojyi meh cwngheuh ndeu.

Vwnzva Dagwzming hwnjgoek liux, hengq youq bouxcoz ndawde fathwnj le Hungzveibingh yindung. Hungzveibingh ceiq caeux youq ndwen 6 bi 1966 okyienh youq Baekging.