Jean-Paul Sartre

okcih Wikipedia

Jean-Paul Sartre Fazgoz vwnzyozgyah、swhsiengjgyah、cietyozgyah. 1905 nienz 6 nyied 21 hauh seng youq Fazgoz Bahliz. 《Cuengqyouq caeuq Hawfouz》 de sij daihbyauj diuz Cuengqyouqcujyi gij cingzcik.