Lhasa

okcih Wikipedia
Fueng'vih Lhasa youq Sihcang Swcigih, Cunghgoz.

Lhasa Si, lij heuh Lazsaz Si (Sawgun: 拉萨市), dwg aen hawsingz youq baihsae Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Sihcang Swcigih.