Linz Funghsiengz

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa

Linz Funghsiengz (Sawgun: 林凤祥, 1825 nienz - 1855 neinz) dwg aen ciengq Daihbingz Denhgoz. De dwg vunz swngj Gvangjsih fuj Gveibingz (ngoenzneix si Gveibingz), Bouxcuengh.