Louis Pasteur

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Louis Pasteur.jpg

Louis Pasteur dwg Fazgoz duznengzyozgyah, vayozgyah, leabean duznengzyoz. De doifan swhyienz fatseng gangjfap, cangdauj nengzbingh gangjfap, fatmingz fuengbaeh cimre.